Ur Lgr 11 Elevernas ansvar och inflytande
”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen”.

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan

Under veckans klassråd utvärderades formen av utvecklingssamtalen.

Vidare röstade vi om vi skulle åka till Airhop eller Turbo.

Elevrådsrepresentanterna dokumenterade och ”gav” sina klasskamrater ”ordet”. På senaste elevrådsmötet hade det inte kommit upp någonting nytt så det blev ett kort möte den här gången. Vi kommer at jobba mer med utvecklingsfrågor som klassens elevrådsrepresentanter sedan kommer att ta med sig till elevrådet.

På klassrådet bestämdes det att vi skull ha en ”städpatrull”. Två elever varje vecka som håller lite extra koll på miljön